Hanke ja konsortio

Valtakunnallisessa FIT ME! Foreign Individual Travelers’ hospitality and Mobility Ecosystem -hankkeessa kehitetään kotimaisten ja kansainvälisten yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia Suomessa ja matkakohteiden saavutettavuutta ja palvelutasoa digitalisaation keinoin.

Tavoitteena on luoda matkailuliikkumiseen uudenlaisia, digitalisaatiota hyödyntäviä palveluita ja vientiliiketoimintaa.

Matkailuliikkumisen palveluita yhteiskehittämällä taataan matkailun ja liikenteen toimialojen resurssiviisas ja kestävä kehittäminen sekä voidaan saavuttaa satojen miljoonien eurojen hyödyt Suomeen kohdistuvassa ulkomaan matkailussa. Samalla myös kotimaan matkailijat ja paikalliset asukkaat hyötyvät kehityksestä.

Suomen kansainvälisiä matkailuvaltteja ovat syrjäiset kohteet, luonto ja luontokokemukset. Harvaan asutuilla alueilla luontokohteiden saavuttaminen ilman omaa autoa on kuitenkin vaikeaa. Erityisesti kansainvälisille matkailijoille vaihtoehtoisten kulkutapojen ja eri liikennevälineitä ja -muotoja yhdistävien matkaketjujen löytäminen on nykytilanteessa jopa mahdotonta. Olennaisia tietoja esimerkiksi matkustusmuodoista, aikatauluista ja kohteessa olevista palveluista on pirstaleisesti tarjolla lukuisten eri verkkosivustojen ja -palveluiden kautta.

Hankkeessa pilotoidaan uusia matkailija- ja matkailualuelähtöisiä matkailuliikkumisen konsepteja osana ratkaisujen kehitystyötä. Tavoitteena on reaaliaikaisten ja paikkaperustaisten palvelukokonaisuuksien luominen siten, että matkailijalla on käytössään esimerkiksi matkailupalveluita liikkumispalveluihin yhdistävä reittiopas sekä helppo tapa ostaa ja maksaa kauko- ja lähiliikenteen matkoja kuten myös erilaisia palveluita alueella.

Lorem ipsum dolor sit amet

Konsortio

Beyond Arctic on rovaniemeläinen valokuvaamiseen ja pohjoiseen retkeilyyn erikoistunut ohjelmapalveluyritys. Kehitämme FIT ME! -hankkeessa yrityksemme saavutettavuutta ja kohteidemme hallintaa. Lisäksi tuotteistamme uudenlaisia matkailupalveluita ja kehitämme alueellista yhteistyötä.

Beyond Arctic

Bout on vesiliikenteen MaaS (Mobility as a Service) -operaattori. Tarjoamamme venekyytien alustapalvelu auttaa merellisiä toimijoita ja asiakkaita löytämään toisensa. Parannamme saariston saavutettavuutta ja kasvatamme lähisaariston ja rannikon käyttäjämääriä. FIT ME! -hankkeessa kehitämme yhteistyötä muiden liikkumispalvelutoimijoiden kanssa kattavien matkaketjujen luomiseksi.

Bout

KovaKoodarit Oy on ohjelmistoalan yritys, jonka päätuotteena ovat erilaiset räätälöidyt järjestelmät. Matkailualalle olemme räätälöineet muun muassa verkkokauppoja, dynaamisen paketoinnin ja toiminnanohjauksen järjestelmiä sekä karttapohjaisia palveluita. Olemme mukana FIT ME! -hankkeessa, sillä haluamme tukea ihmisten liikkumista. Liikkujalle on tärkeää tietää, mitä palveluita ja nähtävyyksiä on tarjolla ja miten niiden luokse pääsee.

Kovakoodarit

Matkahuolto tarjoaa Suomen joukkoliikenteen multimodaaliset matkaketjut saumattomasti yhdeltä luukulta. Lisäksi investoimme käyttäjälähtöiseen kehittämistyöhön mm. matkatietopalveluissa, mobiiliostamisessa ja reaaliaikaisen opastuksessa. FIT ME! -hanke on merkittävä, uusi avaus palveluidemme kehittämisessä yksilömatkailijoille ja matkailuliikkumisen tarpeisiin. Hankkeen myötä vahvistamme matkailutoimialan verkostoamme ja omaa osaamistamme, jotta myös tulevaisuuden palvelukonsepteissa ja digitaalisen palvelualustan kehittämisessä toimialan tarpeet ja vaatimukset tulevat huomioiduiksi.

Matkahuolto

PayiQ-yrityksen ytimessä on älykäs lipunmyynti ja sitä tukeva huipputeknologia. Tavoitteenamme on aina ollut helpottaa matkustamista ja yhdistää matkaketjut samaan sovellukseen. Ticketing as a Service -alustamme on suunniteltu juuri tähän: integroimiseen ja eri palveluiden yhdistämiseen. FIT ME! -yhteistyön etuna on, että me erilaiset toimijat voimme keskittyä omaan osaamisalueeseemme ja luoda yhdessä matkustajia parhaiten palvelevan ratkaisun. Olemme innolla mukana kehittämässä kestäviä ja käyttäjäystävällisempiä liikennepalveluita.

PayiQ

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Elinympäristömme kehitys ja ilmastonmuutos ovat ajaneet meidät pohtimaan uusia ratkaisuja liikkumiseen. Me haluamme, että huomisen elinympäristö on kestävä, turvallinen ja älykäs. Kehittämämme digitaaliset ratkaisut pohjautuvat syvään asiakasymmärrykseen sekä tahtoon tuoda toimijat yhteen. Toteutamme asiakkaillemme parhaat liikkumisen ratkaisut käyttäen uusinta teknologiaa ja tieto-ohjattua lähestymistapaa. Konsortiohankeen avulla voimme rikastaa ratkaisujamme yhteistyössä – moninkertaistaen kokemuksen ja näkemyksen.

Sitowise

Zoneatlas logo

Zoneatlas Oy tekee digitaalisia tuotteita karttojen sekä älykkäiden oppaiden tekoon. Näitä ratkaisuja hyödyntävät matkailualueet, tapahtumat, tapahtumapaikat sekä kaupungit. Yhteishankkeessa Zoneatlas kehittää uudenlaista toimintamallia matkailullisen paikkatiedon keräämiseen, jalostamiseen sekä jakamiseen, ja siten edistää kohteiden digitaalista saavutettavuutta.

Zoneatlas

Lapin yliopisto luo uutta tietoa, taitoa ja osaamista pohjoisen puolesta, maailmaa varten. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on vastuullisen korkeakouluyhteisömme erikoisyksikkö, jolla on merkittävä tehtävä yhden strategisen valintamme – kestävän matkailun – edistämisessä. Osallistumalla FIT ME! -hankkeeseen vahvistamme entisestään rooliamme arktisen alueen kestävän matkailun asiantuntijana. Hankkeessa rakennettava matkailuliikkumisen ekosysteemi vastaa matkailutoimialan merkittävään alueelliseen ja kansalliseen saavutettavuuden haasteeseen. Hankkeen avulla vahvistamme tutkimuksellista tehtävää osana ekosysteemiä, mahdollistaen Lapin yliopistolle/MTI:lle johtavan roolin ekosysteemin tutkimus- ja innovaatiotoimijana.

Lapin yliopisto

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista, jonka omistajana on Suomen valtio. VTT:n koordinoima FIT ME! -hanke on osa laajempaa VTT:n strategista tutkimusta, joka tähtää vähähiilisen ja älykkään liikkumisen ratkaisuihin osana hiilineutraalia taloutta lähivuosikymmenten aikana. FIT ME! -hankkeessa yhdistämme liikennesektorin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvän kokeellisen tutkimuksemme hankekumppaneidemme osaamiseen ja kehitystyöhön sekä erityisesti matkailualan digitalisaation vauhdittamiseen. Yhteiskehitämme matkailuliikkumista ja digitaalisia palveluita yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Odotamme, että onnistumme hankkeessa luomaan uusia yhteistyön tapoja ja menetelmiä ekosysteemiseen toimintaympäristöön.

VTT

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Luomme Suomelle vaurautta ja hyvinvointia kiihdyttämällä yritysten kestävää kasvua. Autamme asiakasyrityksiämme kasvamaan ja menestymään globaalisti, kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja sekä uudistamaan rohkeasti liiketoimintaansa. FIT ME! -hankkeen avulla edistämme yritysten ja tutkimusryhmien toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja innovointia, tavoitteenamme kehittää yhdessä uusi matkailuliikkumisen liiketoimintaekosysteemi. Hankkeessa syntyvää tutkimustietoa sovelletaan uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi, ja sitä kautta olemme mukana vahvistamassa yritysten kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja kestävää matkailua.

Business Finland

Valtion omistama Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Yhtiön tarjoama liikennetieto auttaa yrityksiä luomaan uusia liikkumisratkaisuja ihmisille ja tavaroille. Älykkäät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, ajantasainen liikennetieto ja yhtiön 1100 ammattilaisen osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. Fintraffic on kestävän liikkumisen edistäjä.

Fintraffic

Naturpolis Oy on Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Alueemme tunnetaan yhtenä Suomen kärkimatkailukohteista, ja matkailun toimiala on eräs merkittävimmistä työllistäjistä. Hankkeiden avulla kehitämme kestävää ja vastuullista matkailua sekä parannamme alueemme saavutettavuutta. Kansainvälinen kilpailu on kovaa, mutta tiivis yhteistyömme matkailuyhdistysten ja -yritysten, tutkimuslaitosten ja kehittämisorganisaatioiden kanssa auttaa meitä pysymään kehityksen aallonharjalla. Alueellemme ovat ominaisia pitkät etäisyydet ja harva asutus, ja siksi olemme erityisesti kiinnostuneita löytämään tulevaisuuden ratkaisuja yksilömatkailijoiden ekologisiin liikkumismahdollisuuksiin.

Naturpolis

Tunturi-Lapin Kehitys ry on seutukuntaorganisaatio, joka kehittää koko Tunturi-Lapin aluetta ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Seutukuntamme tulevaisuuden kasvupotentiaali nojaa voimakkaasti matkailun saavutettavuuden sekä laadukkaiden, sujuvien ja yksilöllisten matkaketjujen ja liikenneyhteyksien varaan. Haluamme sujuvoittaa matkakohteiden välistä poikittaisliikennettä ja edistää resurssiviisaita ja vähähiilisiä liikkumisen muotoja – tavoitteenamme tyytyväinen asiakas.

Tunturi-Lapin Kehitys ry

Naantalin Matkailu Oy yhdessä toimialan kanssa kehittää ja markkinoi alueen matkailua, ja sen keskeinen tavoite on turvata ja parantaa alueen yritysten saavutettavuutta. FIT ME! -hankekokonaisuudessa tekemämme työ vastaa suoraan tähän haasteeseen. Erityisen tärkeäksi koemme vesiliikenteen kehittämisen, sillä se vaikuttaa suoraan saariston saavutettavuuteen. Varmistamalla toimivat yhteydet ja palveluketjujen toimivuuden helpotamme palveluiden tuotteistamista ja lisäämme saariston houkuttelevuutta investoijien keskuudessa.

Naantalin Matkailu Oy

Turku Science Park Oy on Turun seutukunnan yhteinen kehitysyhtiö. Teemme tiivistä yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti kaikkien elinkeinotoimijoiden kanssa. Missiomme on tuottaa ja välittää parhaat mahdolliset palvelut sekä yrityksen perustamiseksi että toimivan yrityksen kasvattamiseksi, kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. Experience -toimialla panostamme matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämiseen, uusien yritysten ja investointien houkutteluun alueelle sekä hankkeiden kautta tehtävään kehittämistoimintaan.

Turku Science Park Oy

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen saaristokaupunki, joka käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta. Visit Parainen on Paraisten kaupungin matkailuyksikkö, joka yhdessä toimialan kanssa kehittää ja markkinoi alueen matkailua. FIT ME! -hankkeen tavoitteilla ja toiminnalla on saaristokaupungillemme erityinen merkitys. Saariston matkaketjut ovat vaikeasti ymmärrettäviä, sillä ne koostuvat laivakuljetuksista sekä vesi- ja maaliikenteen yhdistelmistä. Matkailija voi uupua yrittäessään ymmärtää tätä kokonaisuutta ja päätyy valitsemaan lomamatkalleen helpomman kohteen. Odotamme, että voimme yhdessä yritysten kanssa hyödyntää FIT ME! -hankkeen toimenpiteitä ja tutkimustuloksia alueemme matkailun kehittämiseksi.

Paraisten kaupunki

Kemiönsaari on Varsinais-Suomessa sijaitseva kaksikielinen luonnonkaunis saaristokunta. Visit Kemiönsaari on Kemiönsaaren kunnan DMO, joka kehittää alueen matkailuelinkeinoa ja markkinoi destinaatiota. Koronapandemia on vauhdittanut erityisesti yksilömatkailua, ja kysyntään vastaamiseksi haluamme kehittää alueen saavutettavuutta. Vesiliikenteen ja julkisen liikenteen palveluiden saatavuus, löydettävyys ja ostettavuus ovat alueen suurimpia haasteita, joihin haemme uusia ratkaisumalleja. Myös paketoituja liikkumispalveluita ja niiden ostettavuutta halutaan kehittää digitaalisten ratkaisujen avulla, ja yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Kemiönsaaren kunta

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Ota yhteyttä

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit

This field is for validation purposes and should be left unchanged.